Is Praktisch Rekenen een rekenmethode?

 

Nee, Praktisch Rekenen is geen rekenmethode. De website is een bron voor praktische rekenactiviteiten, geordend op doel. Alleen activiteiten binnen de domeinen meten, meetkunde, verhoudingen en verbanden zijn opgenomen.

Waar komen de doelen en leerlijnen vandaan?

 

De rekendoelen van Passende Perspectieven Rekenen (leerroute 3) dienen als uitgangspunt voor deze website.

De doelen zijn aangevuld met

  • De Rekenboogdoelen van SLO, CED en het Freudenthal Instituut voor zeer moeilijk lerende (zml) leerlingen. Met deze doelen was het mogelijk om een aantal doelen uit leerroute 3 in kleinere subdoelen onder te verdelen
  • De onderbouwdoelen van SLO
  • De CED-leerlijnen voor SBO en SO. Na controle bleken de witte doelen uit het leerlijnoverzicht volledig in leerroute 3 ondergebracht te zijn.

Wat biedt Praktisch Rekenen niet?

 

Praktisch Rekenen biedt geen verwerkingsstof in de vorm van bijvoorbeeld werkbladen als verwerking na de lessen. Het grootste deel van de lessen bestaat uit praktische rekenactiviteiten met concreet materiaal. De activiteiten kunnen vaak wel, na een klassikale introductie, in een rekenhoek of een ontdekhoek uitgevoerd worden. Bij een paar doelen is een rekenspel beschikbaar dat kinderen in tweetallen of in kleine groepjes kunnen spelen.

De vervolgstap naar rekenen op papier wordt vaak in de rekenmethode genomen. Het is mogelijk dat in de toekomst verwijzingen naar bestaand materiaal (mits er toestemming is van de uitgeverij) of de verwerking van leerkrachten toegevoegd zullen worden.

Wat voor soort activiteiten vind je bij Praktisch Rekenen?

 

De activiteiten van Praktisch Rekenen zijn doelgerichte lessen waarbij alle kinderen handelen en rekenen. De lessen kenmerken zich door het gebruik van concreet materiaal en een betekenisvolle context.

Belangrijk bij de activiteiten is dat leerlingen…

  • inzicht krijgen in het rekenconcept, zoals inhoud of een breuk
  • technieken en rekenstrategieën voldoende inoefenen
  • het geleerde toepassen in nieuwe situaties
  • bij sommige doelen de overstap maken van praktisch handelen naar het platte vlak, op papier

Het uiteindelijke doel is om binnen een groepsactiviteit zoveel mogelijk aan te sluiten bij de rekenvaardigheid van de verschillende leerlingen. Door kinderen gerichte opdrachten te geven die aansluiten bij hun persoonlijke doelen is er binnen een gezamenlijke activiteit voor alle leerlingen iets nieuws te leren.